The Garden of the Departed CatsIn An Ancient Mediterranean City, A Tradition Is Maintained Every Ten Years An Archaic Game Of Human Chess Is Staged, The Players Visitors Versus Locals Bearing Weapons This Archaic Game, The Central Event Of The Garden Of The Departed Cats, May Prove As Fatal As The Deadly Attraction Our Narrator Feels For The Local Man Who Is The Vizier, Or Captain, Of The Home Team Their Romance Which, Though Inconclusive, Magnetizes Our Protagonist To Accept The Vizier S Challenge To Play Provides The Skeletal Structure Of This Experimental Novel Each Of Their Brief Interactions Works As A Single Chapter And Interleaved Between Their Chapters Are A Dozen Fable Like Stories The Folk Tale Might Concern A Th Century Herbal That Identifies A Kind Of Tulip, A Red Salamander, Which Dooms Anyone Who Eats It To Never Tell A Lie Ever Again Or The Tale Might Be An Ancient Story Of A Terrible Stoat Like Creature That Feeds For Years On The Body Of Whomever It Sinks Its Claws Into, Like Guilt These Strange Fables Work Independently Of The Main Narrative But, In Curious And Unpredictable Ways, And Reminiscent Of Primo Levi S The Periodic Table , They Echo And Double Its Chief Themes Love, Its Recalcitrance, Its Cat Like Finickiness, And Its Refusal To Be RushedWith Many Strata To Mine, The Garden Of The Departed Cats Is A Work Of Peculiar Beauty And Strangeness, The Whole Layered And Shiny Like A Piece Of MicaThe Garden of the Departed Cats

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the The Garden of the Departed Cats book, this is one of the most wanted Bilge Karasu author readers around the world.

➫ The Garden of the Departed Cats Read ➳ Author Bilge Karasu – Tiffanydaniels.co.uk
 • Paperback
 • 240 pages
 • The Garden of the Departed Cats
 • Bilge Karasu
 • English
 • 07 December 2019
 • 0811215512

10 thoughts on “The Garden of the Departed Cats

 1. says:

  Bilge Karasu yu okumak her baba yi idin harc de il Ben de kendisinin en baba eserlerinden birini Gece yi kitapl mda pe ok aya sakl yorum, daha kapa n a maya cesaretim yok Kitap kul b nde T rk yazar okuyal m, Bilge Karasu okuyal m denince tarifsiz bir co ku sard ruhumu Tek ba ma cesaret edemezdim, m mk n de ildi.Bilge Karasu a a k ndan k z n n ad n bile Bilge koyan Selda, tahminlerimin tersine Gece ile ba lamam z nermedi G m Kediler Bah esi, dedi Peki, dedik, bir bilen Bilge Karasu yu okumak her baba yi idin harc de il Ben de kendisinin en baba eserlerinden birini Gece yi kitapl mda pe ok aya sakl yorum, daha kapa n a maya cesaretim yok Kitap kul b nde T rk yazar okuyal m, Bilge Karasu okuyal m denince tarifsiz bir co ku sard ruhumu Tek ba ma cesaret edemezdim, m mk n de ildi.Bilge Karasu a a k ndan k z n n ad n bile Bilge koyan Selda, tahminlerimin tersine Gece ile ba lamam z nermedi G m Kediler Bah esi, dedi Peki, dedik, bir bilene b rakt k se imi Hafiften ba lamal ym z, biraz Bilge Karasu ya al mal ym z, s nma turlar Peki.Baz kitaplar okurken heyecanlan r, elinden b rakamazs n Sonunu merak edersin, ak c d r da, bir sayfa bir sayfa daha derken bir de bakm s n eline yap m Baz kitaplar da s k c bulur, bitse de gitsek dersin, okumu olmak i in okur ge ersin.Ama baz kitaplar var ki Onlar n sonu ba m him de ildir, onlar n s rekleyicili i mevzu bahis de ildir, hatta ne anlatt na bile ald rmazs n Ne anlatt de il, nas l anlatt d r mesele slubudur, okurken dima nda b rakt lezzettir An ya ars n baz kitaplarda, bir sat r bir sat r daha derken dur bu sayfay bir daha ya ayay m der, d nersin ba a Okudu um kitaplarla ilgili biri nas l bir kitapt diye sordu unda genellikle bende b rakt histen bahsederim ok zneldir g r lerim Hatta okudu um zaman n bile hissiyat mda etkisi vard r Kiminin cidden zaman de ildir mesela, o vakit i im almam t r Kiminin zamanlamas cuk oturmu tur, senin bay lmad n beni derinden etkilemi tir Dedim ya ok bana aittir g r lerim, ok ahsidir.Ama Bilge Karasu nun c mleleri, c mleleri kuru bi imleri, anlat m n n e sizli i beni imdiden i ine ald Sevenleri hakl ym , benim i in de tam zaman ym , dedim Bundan sebep elimden b rakam yorum Her f rsatta okumak istiyorum Ama Bilge Karas yu okumak i in kafan iyice vermen laz m, yle A l k oyunlar n televizyon a kken okuyuvermeye benzemiyor Ambians n olacak, kafa din olacak, z mseyecek sindireceksin.A a daki yaz mdan al nt d r

 2. says:

  Bir kez daha okumu tum sevdi imi biliyor ama tam anlam yla onu anlayabildi imi d nm yordum imdi okuyunca yine sevdi imi biliyor ama anlamak i in ayn kitab n de il ba ka kitaplar n okumam gerekti ine karar verdim.__ilk okuma yorumum A ustos 2008 nceleri ok karma k bir yap da oldu unu d nsem de ok lezzetli yk leriyle Bilge Karasu ya hayran oldum bir rp da G nl k ya am n ger ek st gelerle bezeli yap s merak uyand r c yd Sevdim ben bu adam __Kendim gibi bir adam buldum uzu Bir kez daha okumu tum sevdi imi biliyor ama tam anlam yla onu anlayabildi imi d nm yordum imdi okuyunca yine sevdi imi biliyor ama anlamak i in ayn kitab n de il ba ka kitaplar n okumam gerekti ine karar verdim.__ilk okuma yorumum A ustos 2008 nceleri ok karma k bir yap da oldu unu d nsem de ok lezzetli yk leriyle Bilge Karasu ya hayran oldum bir rp da G nl k ya am n ger ek st gelerle bezeli yap s merak uyand r c yd Sevdim ben bu adam __Kendim gibi bir adam buldum uzun bir aradan sonra Kirpi konu turup, bal k tutarken kolunu bal k tutmu bal k n n o hi kimsenin g remedi i kolun bal k eklinde olu unu bilen biri Aaa, koluna ne oldu Bal k yuttu Art k sen de biliyorsun Ama g rmemekte direniyorsun Bal k eklinde o kol art k B t nle mi ac s yla B gun neyin var Sevgilimden ayr ld m.Art k sen de biliyorsun Bug nk benin kendi istemi ve b t nle mi ac s n Ben g r yorum, sen sormaya devam ediyorsun.Bir kirpi vard ya c mlelerimin taa en ba nda, i te Kirpiyle konu an adam Bilge KarasuKitap G m Kediler Bah esi.Okundu u tarih G m Yase nin kendine d n g n.Bu kitab okuyan herkes bunu bilmeyecek T pk o kolsuz adam g r p bal g rmeyecek, benim o g nk ac m hissetmeyecekler gibi Ama ben sayesinde u vakit bunu bilecek.Peki ne de i ecek

 3. says:

  Translated from the Turkish, this work isa collection of stories and fables than a novel Most were written in the 1960 s and 1970 s The author died in 1995 One fable of the main character recruited into a live village chess game stitches the stories together A lot of the stories remind me a bit of Kurt Vonnegut or even the old TV series, Twilight Zone a man waits day after day for a bus that never comes a traveling monk has an animal attached to his bowels a tourist gets trapped i Translated from the Turkish, this work isa collection of stories and fables than a novel Most were written in the 1960 s and 1970 s The author died in 1995 One fable of the main character recruited into a live village chess game stitches the stories together A lot of the stories remind me a bit of Kurt Vonnegut or even the old TV series, Twilight Zone a man waits day after day for a bus that never comes a traveling monk has an animal attached to his bowels a tourist gets trapped in an endless tunnel under beach side cliffs a trapeze artist has premonitions of when his fellow artists will die an at first island grows, then sinks under the sea while the inhabitants frantically dig out their harbor a scientist experiments with a plant that takes away the ability of people to lie Certain themes reappear the lonely male intellectual the traveler the sea Some of the stories are good but, all in all, the book is a bit of a chore to read

 4. says:

  Zaman zaman zorlayan, ama insan ba ka bir d nyan n i ine eken, sarsan, d nd ren s k bir bir kitap Beni en ok son b l m olan Masal n da Y rt l verdi i Yer etkiledi Kedi davran lar , kedi insan ili kileri zerine arp c tespitler yapt ktan sonra bunu insanlar aras sevgi ili kilerine ustaca oturtmas , a k n sevilen zerinde iktidar kurma boyutuna dikkat ekmesi bence kitab n zirvesiydi Orta a talyan m zisyeni Gesualdo nun hikayesini de bu vesileyle renmek benim i in ilgin oldu Zaman zaman zorlayan, ama insan ba ka bir d nyan n i ine eken, sarsan, d nd ren s k bir bir kitap Beni en ok son b l m olan Masal n da Y rt l verdi i Yer etkiledi Kedi davran lar , kedi insan ili kileri zerine arp c tespitler yapt ktan sonra bunu insanlar aras sevgi ili kilerine ustaca oturtmas , a k n sevilen zerinde iktidar kurma boyutuna dikkat ekmesi bence kitab n zirvesiydi Orta a talyan m zisyeni Gesualdo nun hikayesini de bu vesileyle renmek benim i in ilgin oldu Birka al nt Mutlu olup olmad m hi d nm yorum Arad m n mutluluk olmad n , olamayaca n anlad m ge en y llar i erisinde mutlulu un tan m nas l yap l rsa yap ls n Ya da, k c k bir umudun ger ekle mesi ne getiriyorsa, ona mutluluk ad n veririz, olur biter K sacas , mutluluk, belki mutsuzlu un, belki umutsuzlu un kabul edilmesi anlam na gelecek s.212 Mutluluk deyegeldi imizin i nemekten ya da i nenmekten haz duymak anlam na gelmesi gerekmedi ini renmek nas l da g geliyor bir o umuza s.226 Yan lm yorsam, kimimiz yolun oralar nda anlay p reniyor kimi eyi Susup dinleme i rne in Yapt , g rd , i itti i her eyin a rl n bir yerlerinde duyma bir ocuk g l n n, bir g ne s z nt s n n, bir g zya n n avu taki yuvarlakl n , ferahlat c serinli ini, say s zl n ya da say ya gelmezli ini mutlulu un, ac y , sevinci art arda, ayr m yapmaks z n ya amak olabilece ini Hele biraz ya lan lm sa, g r len, i itilen, tad lan her eye, ge mi ya ant lar n da gelip desteklik, yast kl k edebilece iniAma kedi sever gibi sevmemeliyiz sevdiklerimizi s.213

 5. says:

  Av ndan el alan ile ba l yordu kitap lk yk y bitirdi imde okumaya neden bu kadar ge kald m diye d n rken buldum kendimi Okudu unuz her sat rda Bilge Karasu nun zekas sizi d nmeye ve anlamak i in dikkatli olmaya y nlendiriyor Kitab n t m gizemi sat r aralar ndan kard klar n zda gizli Okumadan lmeyin

 6. says:

  yk lerini de ok sevdim Bilge Abi.

 7. says:

  Ba larda be enmemi tim Sarmam t Okumay b rakt m, ne ki bu imdi diye d n yordum Kitab evirip evirirken son okudu um masal akl ma d verdi Adam, geceden geceye arabay ka r yordu Ne yapsa ne etse Vallahi g ld m ne diyeyim D nd k e daha ok g ld m Birden i im s nd te yle bir kitap E er bir yerinde sizi s r rsa, seveceksiniz Kim bilir.A k olsun geceden geceye arabay ka ran adam, a k olsun sana Sen olmasan oyunun sonunu g remeyecektim iyi mi

 8. says:

  Turkish writer Bilge Karasu puts together deeply strange fairy tales of beauty, guilt, thwarted desire, loss and doomed understanding He employs an unconventional narrative structure in the midst of his stories sentences are suddenly shaken out of their paragraphs to resemble lines of poetry with an effect akin to opening the closet looking for a vacuum but instead discovering the sea two distant realities simultaneously occurring in the same spot.It is almost too easy to point to the influe Turkish writer Bilge Karasu puts together deeply strange fairy tales of beauty, guilt, thwarted desire, loss and doomed understanding He employs an unconventional narrative structure in the midst of his stories sentences are suddenly shaken out of their paragraphs to resemble lines of poetry with an effect akin to opening the closet looking for a vacuum but instead discovering the sea two distant realities simultaneously occurring in the same spot.It is almost too easy to point to the influence of Borges or Calvino here, as many people do aapt comparison would be to Julio Cortazar Karasu s experiments with language and his oddly expressed themes lead his stories down a slender passage between obscurity and mystery Occasionally a passage went to such a remote place that it was as if the events were seen through the wrong end of a telescope The lost buses, empty bazaars and the perpetual murmur of an unknown sea linger and haunt the reader like repeating but barely remembered dreams

 9. says:

  Kollar mda can verdi imdi ard ndan ya ay p gitmek neye yarar

 10. says:

  lk kez okudum Bilge Karasu yu, yaln zca kitaplar ndan al nt lar falan biliyordum Bu kitapla ba lamam nerdiler ok b y k beklentilerim vard a k as nk etraf mda annem dahil milyon tane Bilge Karasu a var Hatta hen z okumad m duyduklar nda ok garipsediler Bilmiyorum benim i ime i leyemedi o sevgi, ok uzun c mlelerde bo uldum okurken Ger ekten bo uluyormu gibi hissettim Bilemedim hakk yenmez, de i ik bir dili de i ik bir slubu var fakat ben ok sevemedim galiba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *